De kunst van gezond zijn

"We zijn gespecialiseerd in de behandeling van complexe chronische klachten"

Introductie

De term ‘draaideurpatiënt’ zou helemaal niet moeten bestaan.

Maar – zoals u als verwijzer weet – de term bestaat helaas wel.

Patiënten met chronische aspecifieke klachten, bij wie meerdere factoren een klachtonderhoudende of herstelbelemmerende werking hebben. Patiënten met ‘SOLK’ – een somatisch onverklaarbare lichamelijke aandoening.

Het zijn vaak gevallen waarbij het perspectief steeds minder duidelijk wordt voor uw verzekerde.

Voor die patiënten bent u nu op de goede website.

Let wel: we zeggen niet dat wij ieder probleem kunnen oplossen.

Wat wij wel zeggen, is dat we met ‘elementaire therapie’ veel tot nu toe onopgeloste klachten kunnen wegnemen – doordat we verder kijken dan het lijf alleen.

En wie zijn wij dan wel? Wij zijn Ciran – een instelling voor medisch-specialistische zorg.

We zijn gespecialiseerd in de behandeling van complexe chronische klachten. Jaarlijks helpen wij ruim 4000 patiënten om snel weer te kunnen functioneren en volwaardig te participeren. We hebben inmiddels een landelijk netwerk van 350 zorgprofessionals op 19 locaties.

Verwijzing en eerste afspraak

Voor een behandeling door Ciran heeft uw patiënt altijd een verwijzing van u nodig.

Met een verwijzing kan uw patiënt het onderstaande formulier invullen – of bellen met 077-3202635.

Nadat wij de aanmelding ontvangen hebben, nemen wij contact op met uw patiënt voor het compleet maken van de gegevens, het toesturen van een vragenlijst en het plannen van de eerste afspraak.

Na de intake krijgt uw patiënt van ons een persoonlijk advies in de vorm van een persoonlijk behandelplan. In dat behandelplan staat precies welke behandelmodules wij in dat specifieke geval voorstellen.

U kunt de verwijsbrief ook online invullen.

Vul de verwijsbrief online in

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

‘De kunst van gezond zijn’ gaat over een revalidatieaanpak die anders is – en die werkt. Van alle mensen die we bij Ciran behandelen, kan ruim driekwart na acht weken weer naar buiten en meedoen.

We hebben een heel concrete aanpak ontwikkeld, die we ‘elementaire therapie’ noemen. Gericht op de essentiële elementen in hun samenhang: lijf, leefomgeving en geest.

Want: lijf, leefomgeving en geest – als die met elkaar in balans zijn, dan kunt u het ook: gezond zijn. Zelfs met een blijvende ziekte of beperking.

Verder kijken dan het lijf. Dat is de kunst van gezond zijn.

Elementaire therapie: zichtbare voortgang

Omdat het motiverend is om de eigen voortgang te kunnen waarnemen, maken wij voor al onze cliënten het elektronisch patiënten dossier (EPD) beschikbaar. Zo kunnen onze cliënten online volgen wat de stappen zijn die ze met hun inzet behaald hebben.

Ook u, als verwijzer, krijgt inzicht in hoe uw patiënt vooruit gaat.

"Voordat we beginnen met de behandeling, krijgt uw patiënt altijd inzicht in de zorgkosten."

Kosten en vergoeding

Voordat we beginnen met de behandeling, krijgt uw patiënt altijd inzicht in de zorgkosten.

Ciran is sinds 6 juli 2009 een door het mínisterie van VWS erkende instelling voor medisch-specialistische zorg. De poliklinische revalidatiezorg die Ciran levert, valt onder de zogenaamde “groene DBC’s uit het A-segment”. Hiervoor is wettelijk geregeld dat uw zorgverzekeraar deze uit de basis zorgverzekering vergoedt. De maximum prijs voor de diagnostiek en behandeling is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald. Afhankelijk van de door de verzekerde gekozen polis en zorgverzekeraar wordt het maximum tarief of een gedeelte hiervan vergoed.

Hoe het met de kosten en de vergoeding precies is geregeld, leest u hierna.

Vergoeding Ciran revalidatiebehandeling

Elke zorgverzekeraar moet op grond van de Zorgverzekeringswet de poliklinische revalidatiebehandeling van Ciran vergoeden. Deze vergoeding valt onder de basisverzekering, die iedere Nederlander heeft. Uw patiënt hoeft daarvoor geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden te hebben.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg, is op onze Ciran behandeling de ‘eigen risico regeling’ van toepassing. Er kan door de zorgverzekeraar van uw patiënt dus aanspraak worden gemaakt op het eigen risico, voor zover dit nog niet is verbruikt. De zorgverzekeraar kan dit met uw patiënt verrekenen of in mindering brengen op de vergoeding aan Ciran. Indien dit laatste het geval is, stuurt Ciran uw patiënt een factuur voor het eigen risico. Wanneer de behandeling van uw patiënt zich uitstrekt over twee verschillende kalenderjaren, bestaat de mogelijkheid dat de verzekeraar voor beide jaren het eigen risico aanspreekt. Of dit zo is, zullen wij voor aanvang van de behandeling met uw patiënt doornemen.

Prijs en factuur

De maximum prijs voor onze behandeling wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Voor de behandeling bij Ciran krijgt uw patiënt – afhankelijk van de duur van de behandeling – van ons een of meerdere volledig gespecificeerde facturen, die precies weergeven welk zorgproduct wordt gefactureerd, welke behandelminuten hij of zij heeft gehad en tegen welke vergoeding.

Ciran stuurt enkel patiënten een factuur indien deze niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend.

Stel uw vragen / Contact

Wij van Ciran doen er alles aan om bereikbaar te zijn voor uw vragen. Bel ons of vul het onderstaande contactformulier in.

Contactformulier

  • Ciran Hoofdkantoor: 077 – 320 26 30

 

Privacy policy

Welkom bij Stichting Ciran, gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: “Ciran”).

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) aandachtig door als u gebruikmaakt van de door en namens Ciran ontwikkelde en ter beschikking gestelde websites en fora. Door de websites en fora te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze Voorwaarden.

Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, is het u niet toegestaan om op enigerlei wijze gebruik te maken van de websites en fora van Ciran.

Artikel 1 Algemeen

1.1 De door en namens Ciran ontwikkelde en ter beschikking gestelde websites en fora (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “websites”) zijn een gratis dienst van Ciran. Het gebruik van de websites is open en vrij voor eenieder, mits de toegang tot de websites niet is ontzegd. Toegang tot de afgeschermde delen van de websites is voorbehouden aan de door Ciran aangewezen personen of categorieën van personen.

1.2 Als u een bijdrage wilt lezen en/of plaatsen op een van de afgeschermde delen van de websites, dient u zich als deelnemer te registreren.

1.3 U verstrekt persoonlijke gegevens aan Ciran wanneer u zich registreert als deelnemer, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Informatie die u verstrekt aan Ciran is naar waarheid en juist, waaronder uw persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres. U stemt ermee in dat Ciran uw gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van uw account. Raadpleeg hierover ook de privacyverklaring, deze is te downloaden op het Ciran Patiëntenforum.

1.4 Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de websites krijgt u als gebruiker een persoonlijk wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en u bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord.

1.5 Indien u merkt dat er sprake is van misbruik van uw inloggegevens, dient u dat direct te melden via webmaster.

Artikel 2 Toegestaan gebruik

2.1 Als gebruiker van de websites van Ciran dient u zich te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u niet toegestaan om de (inhoud van de) websites te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. U mag als gebruiker met name andere bezoekers niet hinderen en/of schade toebrengen aan het systeem van Ciran. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of uitingen niet toegestaan:

Handelingen die in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;

Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers;

Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Ciran en/of derden;

Handelingen die een commercieel karakter hebben, tenzij Ciran hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de websites; of

Spamming of uitingen die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Ciran en/of een derde.

2.2 Links naar de websites van Ciran zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de deelnemer/gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de websites van Ciran bevindt of via de link naar de websites van Ciran wordt gestuurd.

2.3 Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen de websites) en framing (het opnemen van informatie van de websites of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

2.4 De in dit artikel genoemde inbreuken, uitingen, berichten of teksten kunnen naar het vrije oordeel van Ciran onmiddellijk van de websites worden verwijderd.

2.5 Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u Ciran een e-mail sturen naar webmaster@Ciran.nl. Ciran controleert dan de melding en verwijdert de content zo nodig van de websites.

Artikel 3 Informatie, aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1 Hoewel de websites met de grootst mogelijke zorg tot stand zijn gekomen, kan Ciran u niet garanderen dat de op de websites aangeboden informatie up-to-date, correct en/of compleet is. Ciran kan verder niet garanderen dat de websites vrij zijn van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u een e-mail te richten aan webmaster@Ciran.nl.

3.2 Ciran is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens (inbegrepen de door gebruikers geplaatste foto’s, teksten etc.) of opbrengsten, persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van de websites, met vertraging en/of het onvermogen om de websites te gebruiken, zelfs indien Ciran van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

3.3 Ciran is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering van elektronische berichten, ongeacht de oorzaak daarvan.

3.4 De websites kunnen eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kunnen daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Ciran heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

3.5 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ciran.

3.6 U vrijwaart Ciran voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, ter zake van of verband houdende met de niet-naleving van de gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de websites.

Artikel 4 Privéberichten

4.1 Op de afgeschermde delen van de websites kunnen gebruikers direct berichten sturen aan andere gebruikers. U dient er rekening mee te houden dat het te allen tijde mogelijk is dat de sitebeheerders van de websites van Ciran besluiten deze berichten in te zien indien er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, of misbruik van de websites, of indien er andere dringende redenen zijn deze in te zien. De websites van Ciran zijn nadrukkelijk niet privé. Verzonden berichten kunnen worden ingezien door de afzender, de ontvanger en de sitebeheerders.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

5.1 Het plaatsen van teksten op de websites die zijn gekopieerd uit andere bronnen is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan.

5.2 Alle informatie, teksten, foto’s, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, producten en/of diensten (hierna: “de informatie”) die via de websites worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Ciran, haar opdrachtnemers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.

5.3 U mag de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in de websites zijn opgenomen, uitsluitend gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ciran, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

5.4 Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Artikel 6 Cookies

6.1 CIRAN maakt in sommige gevallen gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte websites opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen.

6.2 Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de websites van Ciran optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers; tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om gebruik te maken van sites van Ciran is het niet noodzakelijk om cookies te accepteren.

Artikel 7 Overig

7.1 Indien u een of meerdere bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Ciran, heeft Ciran het recht om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksovereenkomst en de wet.

7.2 Door u zelf geplaatste voorwaarden hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen Ciran en de gebruiker zijn de voorwaarden zoals genoemd in deze gebruiksovereenkomst.

7.3 Ciran heeft te allen tijde het recht u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de websites, alsmede verdere toegang tot de websites te weigeren.

7.4 U mag als gebruiker op elk gewenst moment uw account beëindigen door een e-mail te sturen naar webmaster@Ciran.nl.

7.5 Ciran behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

7.6 Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Ciran en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgeleid aan de bevoegde rechter te Roermond.

Artikel 8 Contact

8.1 Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: webmaster@Ciran.nl.

Vragen met betrekking tot de websites kunnen worden gericht aan:

Stichting Ciran

Kazernestraat 12

5928 NL Venlo

webmaster@Ciran.nl

Ciran, versie 01-2011

Ciran Voorwaarden Zorgverlening

Inleiding
Deze zorgverleningvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Ciran uit voert in haar
Expertisecentra-locaties verspreid over het land. De voorwaarden informeren u over het volgende:

1. Uw rechten en plichten en die van onze zorgverleners
2. De behandelovereenkomst
3. Zorgkosten, offerte, vergoeding en eventuele eigen betaling

1. Rechten en Plichten
Wanneer u deelneemt aan ons revalidatieprogramma ontstaat er op grond van de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) automatisch een overeenkomst tussen u als
cliënt en Ciran. Dit is wettelijk geregeld, dus u hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te
tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten bij de overeenkomst, waar cliënten en
zorgverleners zich aan moeten houden.

1.1 Rechten van patiënten
Informatie
De zorgverlener geeft u duidelijk informatie over uw gezondheidstoestand, het onderzoek, de
diagnose en de behandeling. Hij licht u voor over eventuele risico’s van het onderzoek of
behandeling en zo nodig over eventuele andere behandelingsmogelijkheden.

Toestemming medische behandeling
U wordt (na diagnostiek en onderzoek) alleen behandeld met uw toestemming. Nadat u alle
informatie heeft gekregen en begrepen, beslist u zelf of u kiest voor deelname aan het
revalidatieprogramma of dat u van deelname af ziet. De zorgverlener respecteert uw besluit.

Inzage in het medisch dossier
Wij zijn wettelijk verplicht een medisch dossier bij te houden en dit minimaal 15 jaar te bewaren.
Ciran gebruikt hiervoor een digitaal patiëntvolgsysteem. U kunt uw dossier altijd zelf bekijken op uw
Persoonlijke Patiënten Portal (PPP), via een beveiligde internetomgeving met inlogcode en
wachtwoord. U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht te vragen om aanvulling, correctie of
vernietiging van het dossier.

Privacy
Wij verwerken en bewaren uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke
regelgeving (WBP en WBGO). Alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling zijn
op de hoogte van uw situatie. Zonder uw toestemming mag informatie niet doorgegeven worden
aan derden. Uw huisarts en eventueel ander verwijzend arts ontvangen van ons na diagnostiek, bij
evaluatiemomenten en na afronding van de behandeling een medische rapportage. Uw gegevens
kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsbewaking. Dit gebeurt
echter anoniem, zodat de gegevens nooit naar u zijn te herleiden.

Klachten
Bij Ciran doen we er alles aan om u optimaal te behandelen. We nemen bovendien alle stappen in
uw behandeling altijd in goed overleg. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over
uw behandeling of het resultaat daarvan. In dat geval kunt u altijd terecht bij onze interne
klachtenfunctionaris. Als u er met onze klachtenfunctionaris om de één of andere reden niet
uitkomt, dan kunt u uw klacht samen met deze functionaris vervolgens voorleggen aan de
klachtencommissie en uiteindelijk aan een onafhankelijke externe geschillencommissie. Deze
regeling is conform de eisen die de WKKGZ vanaf 2016 stelt (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen
Zorg).

1.2 Plichten van patiënten
Informatieverstrekking
U bent verplicht de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose
kan stellen en een adequate behandelingen kan geven.

Medewerking
De wet rekent op uw volledige medewerking bij deelname aan de behandeling. U dient de adviezen
van de zorgverlener zo goed mogelijk op te volgen.

Identificatieplicht
Bij instellingen voor medisch specialistische zorg (zoals Ciran) geldt een identificatieplicht. U moet op
verzoek een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

1.3 Rechten van Ciran
Eigen Deskundigheid
De zorgverlener van Ciran heeft het recht om eigen beslissingen te nemen op basis van zijn eigen
deskundigheid. De zorgverlener draagt een eigen verantwoordelijkheid en hoeft niet zonder meer te
doen wat een cliënt van hem vraagt.

1.4 Plichten van Ciran
Zorg
De belangrijkste plicht van de zorgverlener is het verlenen van goede zorg.

Informatie verstrekken
De zorgverlener verstrekt u alle informatie, zoals die onder 1.1 is beschreven

2. Behandelovereenkomst
2.1 Behandelovereenkomst
Na uitgebreide diagnostiek (onderzoek) en informatie door onze zorgverleners en arts, beslist u zelf
of u ingaat op ons behandelvoorstel en het opgestelde individuele behandelplan. Alle voorgestelde
behandelingen vormen een samenhangend geheel en zijn noodzakelijk om uw revalidatieprogramma
zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Het volgen van slechts een gedeelte van de behandelingen
behoort niet tot de mogelijkheden. Besluit u in te gaan op ons voorstel, dan leggen we de afspraken
vast in een Behandelovereenkomst. Zonder uw ondertekening van de behandelovereenkomst
kunnen wij niet starten met de revalidatie.

3. Zorgkosten en vergoeding
3.1 Zorgkosten en vergoeding
Medisch specialistische revalidatiezorg valt binnen het basispakket. De tarieven voor
revalidatiebehandeling liggen vast en worden door de overheid (NZa) bepaald. Een zorgaanbieder
heeft daar zelf niets over te vertellen.
Afhankelijk van de door u gekozen polis en verzekeraar, vergoedt de zorgverzekeraar het gehele
wettelijke tarief of een gedeelte hiervan ( percentage van het “marktconforme tarief”). De hoogte
van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Welke situatie voor u geldt en hoeveel uw
verzekeraar vergoedt, zullen we in uw persoonlijke offerte duidelijk maken. Het is mogelijk dat uw
verzekeraar een machtigingsvereiste stelt voor poliklinische revalidatiezorg. In dat geval zal Ciran
namens u de machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar indienen.

3.2 Offerte
Na de diagnostiek ontvangt u van ons een offerte, voordat u besluit of u start met het voorgestelde
revalidatieprogramma. De offerte geeft duidelijkheid over de volgende onderwerpen:

A. de totale kosten van het medisch specialistisch revalidatieprogramma.
Deze zijn gebaseerd op de behandelomvang en de behandelperiode. De prijs is wettelijk
bepaald door de NZa aan de hand van de verplichte Diagnose-Behandelcombinatie (DBC)
methodiek.
Het in de offerte aangegeven aantal uren is inclusief de indirecte behandelcomponent
(beoordelen testen, rapportages en onderling overleg) en de door de NZa voorgeschreven
urenweging voor de verschillende professionals (arts, fysiotherapeut of psycholoog).

B. de vergoeding door uw zorgverzekeraar.
Afhankelijk van de door u gekozen zorgpolis en zorgverzekeraar vergoedt deze de totale
kosten (A) van de revalidatiebehandeling of een gedeelte hiervan.
We gaan uit van uw individuele verzekeringssituatie (combinatie van de door u gekozen
verzekeraar en zorgpolis) ten tijde van het openen van uw zorgtraject (doorgaans gebeurt
dit bij het startgesprek). Voor de offerte hanteren wij de vergoeding zoals die op dat
moment voor uw soort basispolis is verstrekt door uw zorgverzekeraar. Indien deze
zorgverzekeraar minder vergoedt dan door ons is aangenomen, dan zullen wij dit tekort niet
bij u in rekening brengen, op voorwaarde dat op moment van de betreffende declaratie uw
verzekeringssituatie (uw zorgverzekeraar en zorgpolis) niet is veranderd ten opzichte van
de situatie ten tijde van het opstellen van de offerte (risico Ciran).

C. de tegemoetkoming in de kosten door Ciran.
In de DBC-methodiek voor revalidatie geldt de NZa prijs voor een bepaalde bandbreedte aan
uren (bv. 49 tot 129 uren). Hiermee maakt het niet uit of uw behandeling 49 of 129 uur
bevatte; de prijs blijft dezelfde. Dit is een keuze die de overheid heeft gemaakt bij het
ontwikkelen van de DBC methodiek.
Ciran kiest er echter niét voor om op bovenstaande manier met u af te rekenen. Bij ons
maakt het wél uit hoeveel uren uw behandeling bevatte. Onze prijs voor 49 uren ligt lager
dan die voor 129 uren. We blijven hoe dan ook onder het betreffende NZa tarief. Het
verschil tussen de NZa prijs en de daadwerkelijke Ciran prijs ziet u als tegemoetkoming door
Ciran op de offerte staan.

D. (eventuele) bijdrage in de zorgkosten.
De vergoeding van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de door u gekozen zorgpolis en
zorgverzekeraar. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar slechts een gedeelte van de kosten (A)
vergoedt. Normaal gesproken zult u het restant dan zelf moeten betalen (“eigen betaling”).
Wij doen dit anders:
Allereerst wordt de Ciran tegemoetkoming in de kosten (C) op dit restant in mindering
gebracht. Mocht de vergoeding van uw verzekeraar dan nog niet dekkend zijn, dan dient dat
restant als eigen betaling door u te worden betaald. U betaalt zelf hierdoor beduidend
minder bij dan normaal. Valt de vergoeding door uw zorgverzekeraar hoger uit dan op de
offerte staat vermeld, dan zullen wij het meerdere in mindering brengen op uw eventuele
eigen betaling.
Alle onder A t/m D beschreven bedragen vindt u terug op de offerte. We nemen deze
offerte met u door, voordat u besluit of u verder gaat met de behandeling. U weet dus
precies waar u aan toe bent als u instemt met het voorgestelde behandelplan. We starten
met uw behandeling als de eigen betaling gegarandeerd is. Gaat u na diagnostiek niet door
met het behandeltraject, dan zullen wij over de diagnostiek (onderzoek) geen eigen betaling
in rekening brengen.

3.3 Tussentijdse verandering van uw zorgverzekering/zorgpolis
Bij het opstellen van de offerte – en dus ook bij de vaststelling van de eventuele eigen betaling – gaan
we uit van uw individuele verzekeringssituatie (zorgverzekeraar en zorgpolis) op dat moment. U
beslist echter jaarlijks bij welke zorgverzekeraar en met welk soort polis (natura- of restitutiepolis) u
het komende jaar verzekerd wilt zijn. Het is hiermee mogelijk dat u tijdens uw behandeling van
zorgpolis en of zorgverzekeraar verandert.

Omdat wettelijk is bepaald dat declaraties aan zorgverzekeraars niet vooraf, maar pas na bepaalde
behandelperiode(s) mogen plaatsvinden, kan het zijn dat wij een gedeelte van onze declaratie aan
uw oude en een gedeelte aan uw nieuwe zorgpolis/zorgverzekeraar moeten sturen.

De volgende situaties kunnen hierbij voorkomen:

1. u bent tijdens de behandeling niet van zorgpolis of zorgverzekeraar veranderd: de offerte klopt
dan nog steeds en er verandert niets aan uw eigen betaling.
2. uw verzekeringssituatie is tijdens de behandeling veranderd en de nieuwe zorgverzekeraar/
zorgpolis vergoedt meer dan uw oude zorgverzekeraar/zorgpolis: in dit geval zullen wij de
hogere vergoeding in mindering brengen op uw eventuele eigen betaling.
3. uw verzekeringssituatie is tijdens de behandeling veranderd en de nieuwe zorgverzekeraar/
zorgpolis vergoedt minder dan uw oude zorgverzekeraar/zorgpolis: in dit geval zullen wij uw
eventuele eigen betaling opnieuw berekenen en indien nodig ontvangt u dan van ons een
(aanvullende) factuur voor deze eigen betaling.
Het is verstandig om met bovenstaande rekening te houden bij uw jaarlijkse verzekeringskeuze.

3.4 Eigen betaling en verzoek om vergoeding werkgever
Uw werkgever is via de Wet Verbetering Poortwachter een betrokken partij bij uw inzetbaarheid in
werk. Hij heeft daarom baat bij uw deelname aan de Ciran-Revalidatiebehandeling. Indien u dit wilt,
kunt u het Ciran Expertisecentrum vragen om contact op te nemen met uw werkgever om te
bekijken of deze bereid is uw eigen betaling uit de offerte geheel of gedeeltelijk op zich te nemen.
Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Ciran Sociaal Fonds
Ciran beschikt over een sociaal fonds, waarop in bijzondere situaties een beroep kan worden
gedaan.
In alle situaties geldt dat we pas starten met uw behandeling als de eigen betaling gegarandeerd is.
De offerte is geldig tot 30 dagen na de offertedatum.

3.5 Eigen risico
De overheid bepaalt jaarlijks een verplicht eigen risico voor de basiszorgverzekering. Daarnaast kunt
u op vrijwillige basis dit eigen risico verhogen. De zorgverzekeraar zal uw eigen risico aanspreken bij
de vergoeding van de Ciran declaratie en dit verder met u verrekenen. Wanneer uw behandeling zich
uitstrekt over twee verschillende kalenderjaren, bestaat de mogelijkheid dat uw verzekeraar voor beide
jaren uw eigen risico aanspreekt. Of dit zo is, zullen wij voor aanvang van de behandeling met u
doornemen.

3.6 Declaratie en Facturatie
Declaratie zorgkosten
Afhankelijk van de behandelduur worden de kosten van de revalidatiebehandeling in een of meerdere
duidelijk gespecificeerde facturen gedeclareerd. Ciran declareert de aan u verleende zorg zoveel
mogelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien Ciran geen contract heeft met uw
zorgverzekeraar dan vragen wij u een Akte van Cessie te ondertekenen. Met deze Akte van Cessie
kan Ciran namens u declareren bij uw zorgverzekeraar. In beide gevallen hoeft u geen
verzekeringsvergoeding voor te schieten. Het kan zijn dat een enkele zorgverzekeraar deze
cessiemogelijkheid uitsluit. In dat geval ontvangt u de factuur zelf, en dient u deze zelf
zo snel mogelijk bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Welke situatie voor u geldt, is bekend
vóór de ondertekening van de Behandelovereenkomst.

No Show
Indien u niet verschijnt op een geplande afspraak of u meldt zich niet minimaal 24 uur voor uw
afspraak af, kunnen wij de kosten die met de afspraak gemoeid zijn bij u in rekening brengen.

4 Acceptatie Algemene Voorwaarden
Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en/of het sluiten van een
Behandelovereenkomst geeft u Ciran toestemming voor:
– het eventueel opvragen van medische gegevens bij uw huisarts en/of medisch specialist;
– het gebruik van uw geanonimiseerde gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;
– het gebruik van uw gegevens (inclusief eventuele beeldopnames), strikt ten behoeve van interne
Ciran opleidingsdoeleinden;
– het versturen van medische rapportages aan uw verwijzend arts;
– het middels de Akte van Cessie declareren van de zorgkosten bij uw zorgverzekeraar, indien Ciran
geen contract heeft met uw zorgverzekeraar.

 

Disclaimer

Stichting Ciran gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: “Ciran”).

Vragen met betrekking tot de website(s) kunnen worden gericht aan:

Stichting Ciran Kazernestraat 12,

5928 NL Venlo

077 – 320 26 30

webmaster@Ciran.nl

Ciran wil de gebruikers van haar website(s) zo goed mogelijk informeren en van advies dienen, maar het opvolgen van de adviezen geschiedt uiteraard op eigen risico. Uiteraard heeft Ciran de door haar aangeboden of aanbevolen software vooraf goed gecontroleerd. Desondanks is het downloaden en/of gebruiken daarvan altijd voor eigen risico.

Copyright © 2011 Ciran. Auteursrechten op teksten en tabellen voorbehouden. Het is niet toegestaan de inhoud van de website(s) voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Ciran, versie 02-2011