Skip intro
Pauze

Revalidatie instelling

Ciran is een afkorting voor "Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland". Ciran is een door het Ministerie van VWS in het kader van de WTZi erkende instelling voor medisch specialistische zorg en behoort tot de revalidatiegeneeskunde. Ciran verleent poliklinische revalidatiezorg die voor iedere Nederlander vanuit de basiszorgpolis verzekerd is.


Visie

Het Ciran revalidatieconcept richt zich op voorspelbaarheid van uitkomsten van zorg. Daarnaast is de tijdcontingente aanpak een belangrijk kenmerk van het concept. Vertrekpunt voor het bereiken van resultaten binnen een vast tijdsbestek zonder "open eind" vormt de Ciran-definitie van het begrip gezondheid:


Gezondheid is de individuele kunst van het steeds opnieuw bereiken van het persoonlijke lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke evenwicht door het kunnen reageren en anticiperen op gebeurtenissen en wisselwerkingen in de eigen omgeving.


Onderstaand figuur toont de dynamische interactie tussen functioneren en maatschappelijk participeren en de persoonlijke factoren, omgevingsfactoren en de gezondheidsstatus.


over ciran

Invulling geven aan de diverse aspecten van bovengenoemde gezondheidsdefinitie over de kunst van gezond zijn, impliceert dat het Ciran poliklinische revalidatieconcept uitgevoerd wordt door zorgteams van professionals met verschillende kwaliteiten maar vanuit een gemeenschappelijk stelsel van normen en waarden.


Missie

Ciran heeft haar missie uitgeschreven met vier onderscheidende speerpunten.


Ciran stelt zich ten doel:


Voorspelbaarheid

De voorspelbaarheid is terug te vinden in het hele denken en de opzet van de trajecten. Zo wordt de benodigde zorg met tijdslijnen aan de voordeur bepaald en bij trajectstart aan de patiënt overhandigd (inclusief de prognose van herstel van normaal dagelijks functioneren, waaronder ook terugkeer naar werk en/of maatschappelijke participatie).


De trajectopbouw wordt vastgesteld op basis van de bevindingen uit de Revalidatie en Arbeid Analyse (RAA), die wordt uitgevoerd op verschillende domeinen. De RAA geeft uitsluitsel over zorgomvang, revalidatie- en persoonlijke doelstellingen en de resultaatverwachting. Dit maakt het mogelijk dat de hoeveelheid zorg in het traject niet hoeft te worden bijgesteld. Deze geprotocolleerde vorm van organiseren van de zorg draagt niet alleen bij aan transparantie en voorspelbaarheid van zorg, maar zeker ook aan het behalen van de patiëntspecifieke doelstellingen. De integrale benadering is in elk Ciran PRB traject terug te vinden.


Integrale benadering

Ciran onderstreept de integrale benadering van mobiliteit van geest en zorg. In de ogen van Ciran kent de zorg voor haar doelgroep naast een medisch-technisch aspect ook een medisch-filosofisch aspect.


Dit laatste is in hoofdzaak gericht op het in kaart brengen en ontwikkelen van vaardigheden in de domeinen van primaire en existentiële coping. Ciran hanteert een gezondheidsbenadering, waarbij maatschappelijke participatie centraal staat. De aanpak is gericht op het managen van gezondheid en gedrag, in plaats van het richten op ziekte en zorg. Uitgangspunt hierbij is dat participatie (in welke vorm dan ook) in grote mate kan bijdragen aan het gezond zijn van de mens.


Organisatieschema

Organisatieschema

In dit schema ziet u hoe Ciran is georganiseerd. Op dit moment zijn er acht erkende Ciran Expertisecentra, die samen 19 locaties hebben. Verwacht wordt dat dit aantal binnen afzienbare tijd doorgroeit tot circa 25 locaties.


Artsen

J.P. van den Berg, Revalidatiearts

J.P. van den Berg

Opleiding:

Werkervaring:

Aanvullende relevante ervaring en/of vaardigheden:

Promotie:

J.H. de Bruine, Arts Arbeid & Gezondheid

J.H. de Bruine

geboren 4 november 1954

Opleiding:

Werkervaring:

Werkzaamheden als bedrijfsarts

Opdrachtgevers De Bruine Medisch Advies B.V.

J. Jonkhans, Arts Arbeid & Gezondheid

J. Jonkhans

geboren 9 oktober 1976

Opleiding:

Werkervaring:

Aanvullende relevante ervaring en/of vaardigheden:

J. Joosten, Arts Arbeid & Gezondheid

J. Joosten

Opleiding:

Werkervaring:

I. Meinders, Arts Arbeid & Gezondheid

I. Meinders

geboren 5 maart 1980

Opleiding:

Werkervaring:

Researchprojecten:

(Co-)Publicaties:

H.C.J. Mentink, Arts Arbeid & Gezondheid

H.C.J. Mentink

geboren 6 januari 1959

Opleiding:

Werkervaring:

Aanvullende relevante ervaring en/of vaardigheden:

T.L.M. Skrabanja, Arts voor Arbeid & Gezondheid

T.L.M. Skrabanja

geboren 12 mei 1961

Opleiding:

Werkervaring:

Via WOSM werkzaam geweest als:

Bij Arbo-Unie werkzaam als senior bedrijfsarts voor enkele grote regionale accounts en enkele landelijke klanten. Tevens relatiebeheerder voor deze klanten.

Vanaf 1 november 2005 in dienst bij WOSM, werkzaam voor meerdere klanten.

Via WOSM gemiddeld 3 dagenlweek gewerkt voor Top-Care Health Services te Venlo op detacheringbasis. Gezien de intensieve samenwerking en de uitdaging die geboden werd door Top-Care, mondde dit uit in een dienstverband per 1 Juli 2006.

Per 2009 actief en betrokken bij Ciran.

G.M.J. Vyncke, Revalidatiearts

G.M.J. Vyncke

geboren 7 februari 1957

Opleiding:

Werkervaring, Huidige fucties:

Overige gerelateerde activiteiten:

Publicaties:

W. Wertheim, Revalidatiearts

W. Wertheim

Kolonel Koninklijke landmacht b.d.

geboren 22 september 1954

Opleiding:

Werkervaring:

Bestuurlijke functies in het verleden:

Nevenactiviteiten:

W. Wertheim heeft ongeveer 50 publicaties in Nederlandse en internationale medische tijdschriften op het gebied van operationele militaire geneeskunde en revalidatiegeneeskunde. Diverse voordrachten voor nationale en internationale symposia, zowel militair geneeskundig als vanuit de revalidatiegeneeskunde.

Is in 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Verder nog 13 decoraties van militaire aard, het merendeel in verband met operationele inzet bij internationale vredes- en hulpoperaties.

Artikelen:

M.P.C. van Woensel, Revalidatiearts

M.P.C. van Woensel

geboren 24 oktober 1963

Opleiding:

Werkervaring:

Overige gerelateerde activiteiten:


Raad van Toezicht

Stichting Ciran heeft een Raad van Toezicht (RvT) die onafhankelijk en kritisch opereert.


De raad heeft als taak het integraal toezicht houden op beleid en algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen. Ciran kiest voor een actieve Raad van Toezicht, die de directie niet alleen met raad, maar ook met daad terzijde staat.


Op hoofdlijnen houdt de raad van toezicht zich bezig met advisering, controle en ondersteuning bij het opzetten van een zo transparant en verantwoord mogelijke organisatie. Daarnaast met kwaliteitsborging en de contractering van Ciran door zorgverzekeraars.


Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van de leden is gewaarborgd in de oprichtingsakte en het reglement Raad van Toezicht. Een en ander conform de Zorgbrede Governance Code.


Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad is samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.


Leden van de Raad van Toezicht


Specifieke zorg werknemers
WHS_Logo
Ciran Workers Health Solutions levert zorg voor werknemers met vastgelopen gezondheidsproblemen. Ondanks goede begeleiding door bedrijfsarts, arbodienst of andere professionals kan de situatie zo complex zijn, dat gespecialiseerde zorg nodig is. Lees meer
Het portret van de week
Lees hier het verhaal van iemand die een Ciran traject heeft doorlopen. Hoe het was, wat er is veranderd, en hoe het nu gaat. Om de week een nieuw portret. Deze week het portret van Errol Nijsen en Frits van Birgelen
Lees meer

Laatste nieuws
Verlenging ISAE3402 certificering
11 februari 2015...
Lees meer

Ciran nu ook op facebook
14 januari 2015...
Lees meer

Door goede evaluatie wordt registratie opleiding met genoegen gecontinueerd
22 december 2014...
Lees meer

UMC Radboud